Lyckans förskola

Våra mål

DSC_0420.JPG

All förskolans verksamhet utgår från målen i Lpfö 98/10. Vi har valt att sammanfatta målen i följande målområden: Språk, Matematik och Naturvetenskap, Motorik, Social utveckling och Vår kristna profil. Dessa områden utgör pelarna i verksamheten, där grunden är värdegrundsarbetet.

I vårt värdegrundsarbete arbetar vi utifrån tre värdeord: Trygghet, Hänsyn och Ansvar. De normer och värden vi vill förmedla skall genomsyra all verksamhet på förskolan och kan sammanfattas i dessa tre ord. Genom att vi utgår från barnens perspektiv och vardag i samtal och reflektioner, får barnens egna tankar utifrån värdeorden en central del i verksamheten.

På Lyckans förskola arbetar vi med teman, där vi utgår från våra olika pelare, så att barnen får möjlighet att möta och utforska verkligheten från olika perspektiv. Vi vill skapa en miljö där varje barn utvecklar tilltron till sin egen förmåga, glädje, lust och nyfikenhet i lärandet och i samspel med andra utmanas till att utforska sin omvärld.

Genom att dela barngruppen i smågrupper med olika konstellationer av barn, får barnen möjlighet att med stöd av pedagog utveckla förmågan att fungera i grupp. Vi arbetar i grupper över avdelnings- och åldersgränser. Där, i leken och skapandet, får förmågan att visa ömsesidig respekt, solidaritet, generositet, hjälpsamhet, empati och att lösa konflikter utrymme att utvecklas. Genom att barnen tillsammans med pedagog får planera för och genomföra aktiviteter och samlingar efter egna intressen och önskemål, får de känna delaktighet och får möjlighet att förmedla tankar, upplevelser och idéer på olika sätt.

Språksamling med tant Bim som gillar rim

Tant-Bim.JPG